Økt forsvarsaktivitet i Finnmark synliggjør manglende sivil infrastruktur på Banak

24. november 2017 kl. 15:22

Forsvaret legger opp til økt aktivitet i Finnmark. På Garnisonen i Porsanger (GP) skal det investeres for rundt 1 milliard i ny infrastruktur for å tilrettelegge etableringen av en motorisert bataljon med en fast besetning på rundt 400 soldater og ansatte.
Ledelsen til Alliert treningssenter (ATS) flyttes fra Harstad til GP.
Justisdepartementet er i ferd med å investere for mellom 200 – 250 mill. kr i ny infrastruktur for å tilrettelegge for de nye redningshelikoptrene.

Kommunen sammen med North Cape Turnaround Port AS og Nordkappregionen Havn IKS har investert rundt 58 mill. kr. i nødvendig infrastruktur til snuhavnprosjektet i Hamnbukt. Dette for å muliggjøre utveksling av cruisepassasjerer mellom lufthavn og cruiseskip.

Næringslivet lokalt har investert for 60 mill. kr. i ny fraktterminal, kjøretøy og utstyr. I tillegg har regjeringen omklassifisert E6 strekningen Lakselv til finskegrensa til 25,25 meter og 60 tonn vogntog som betyr mye for bruken av fraktterminalen.

Økt flyaktivitet på Banak

I mai i år startet en fraktrute av krabbe og andre sjømatprodukter mellom Lakselv og OSL. Dette har gitt sjømatnæringen i fylket en kjempeboost og synliggjort de næringsmessige fordeler bruken av Banak har skapt for dem. Det gjelder både økonomisk, kvalitets- og konkurransemessig.

Forsvaret har de største og beste treningsfeltene i Europa lokalisert til Halkavarre- og Porsangmoen treningsfelt. Økt militær aktivitet på GP betyr økt aktivitet på Banak både i form av luft-til-bakke trening i skytefeltene og økt militært transportbehov. Flytting av ledelsen for ATS vil sannsynligvis være med på å generere økt alliert trening både til utenlandske hær- og luftenheter. Etablering av en bataljon på GP kan også bety opprettelse av direkterute LKL og OSL

Man bygger ikke halve bruer

Avinor har i år gjennomført nødvendige utbedringsarbeid for å oppnå fornyet teknisk godkjenning for Banak. Men det nytter ikke å bygge en «halv bru» for deretter å si at «Nå får det jaggu meg være nok pengebruk på dokker».

For å lykkes med å utvikle Banak er det nødvendig både med ny infrastruktur på flyplassen samt å beholde dagens tjeneste i kontrolltårnet.

Nødvendige investeringer

Ett stort militært fraktfly parkert på den militære flyoppstillingsplassen, vil forhindre store sivile fly å parkere på samt å snu i sør enden. Oppstillingsplassen vil også være stengt for sivile fly når armerte beredskapsfly står parkert.

Det vil igjen bety at adgangen for sivile brukere til benyttelse av militær infrastruktur på flyplassen, vil bli ytterligere begrenset. Ganske enkelt fordi forsvaret selv har økt bruk for egen infrastruktur.

For muliggjøre snuoperasjoner mellom cruiseskip og lufthavn, trengs det flyoppstillingsplasser som må dekke arealbehov for parkering av flere Jumbojet-maskiner samtidig. De største cruiseskip som nå står på beddingen vil ta opptil 4500 passasjerer. Dagens cruiseskip tar mellom 1500 og 2500 passasjer og det betyr flyoppstillingsplass til 3-5 store passasjerfly ala B747.

I tillegg til behov for større flyoppstillingsplass på sivil side, viser en flyoperativ analyse gjennomført av et svensk selskap med spesialister på området, at for å kunne utnytte dagens langdistanse fraktfly med maks nyttelast til Korea, Japan eller Kina, må tilgjengelig rullebanelengde ved avgang sørover være rundt 3000 meter. Dagens lengde er 2788 meter. I tillegg mangles snuplasser i hver rullebane ende for å kunne utnytte hele banelengden og fjerne avhengigheten til militæret.
Kravet til forutsigbarhet for næringsaktørene gjør det umulig å kalkulere med bruk av militær infrastruktur.

Avvent innføring av fjernstyrt tårn på Banak

Økt treningsaktivitet fra norske og utenlandske luftforsvar, samtidig med operasjoner av store passasjer- og fraktfly i et område med utfordrende klima og værforhold, mikset opp med trening over og nær flyplassen fra de nye redningshelikoptrene i tillegg til vanlige rutetrafikk, vil skape et utfordrende trafikkbilde. Om vinteren kan i tillegg glatt bane skape utfordringer for uerfarne flygere på slike landingsforhold.

Tar en med det som skjedde under den russiske storøvelsen i sommer, hvor GPS navigasjon for de sivile flyginger i Finnmark ble «hacket» og gjort tidvis ubrukelig, er det underlig at forsvaret har akseptert å gjøre Banak fjernstyrt fra Bodø.
Det forsvaret i realiteten gjør er på den ene siden å øke forsvarets tilstedeværelse i Finnmark samtidig som man aksepterer å legge åpent for russiske militære hackere 360 grader oversikt av det som skjer på Banak H24, 365 dager i år.

Min anbefaling er: Hold forsvarets flyplasser unna fjernstyrte kontrolltårn. Forsvaret og Avinor kan godt si at alt er kryptert. «Naivt og godtroende» er min kommentar.  Russernes hybridkrigere ler  hele veien hjem og er helt enig med Avinor.

I Sverige, som allerede har innført noen fjernstyrte tårn, måtte Ørnskøldsvik flyplass stenge etter at internettforbindelsen sviktet. Tårntjenesten gikk i svart. Ingen fly ble påvirket av svikten, men årsaken til det var at det ikke var noen trafikk på det tidspunktet.

Men konsekvensene ved en villet «black-out» med den hensikt å gjøre mest mulig skade, er fullt ut mulig når en vet hva russiske hybridkrigere er i stand til. Og da vil det ikke skje i perioder med lite trafikk, tvert imot.

Utfordrer Porsanger kommune

Ofte er det den som sitter nærmest utfordringen som må ta den. Derfor utfordrer jeg Porsanger kommune til å påta seg ansvaret til å få utarbeid en analyse over nødvendige investeringer med tilhørende kostnader. Hensikten er å analysere hvilke fly- og bakkeoperative forhold som må tilrettelegges, for å innfri de operative krav som er nødvendig for å møte de fremtidige utviklingsmulighetene for Banak som her nevnt.

Deretter må næringsorganisasjonene, fylke og kommune gå sammen for å få lagt saken frem til politisk behandling i regjering og Storting for realisering.

  • 2 kommentarer
Tilbake

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *